Skrevet af: Lone Viborg Byg, Februar 2020
Foto: Tue Sørensen

Årsager

Tidligt høretab ex. kan en seriøs eller kronisk mellemørebetændelse (Otit) i den tidlige barnealder give anledning til et APD lignende billede, som først forsvinder 2-3 år efter reetableringen af normal hørelse.

Symptomer

Symptomerne på APD kan fremstå som et eller flere af nedennævnte:

  • Mangelfuld taleforståelse i ro, når der ikke er mulighed for mundaflæsning
  • Mangelfuld opfattelse af flerleddede beskeder
  • Manglende retningshørelse
  • Mangelfuld taleforståelse i baggrundsstøj
  • Mangelfuld forståelse af hurtig eller utydelig tale

Herudover kan der lægges nogen vægt på supplerende vanskeligheder som svage læse/skrive/stave færdigheder, sprogudvikling og CNS lidelser (CNS er centralnervesystemet).
Adfærdsvanskeligheder samt svage sociale relationer kan dække over APD hos et barn.

Faglige konsekvenser:

Mange lærer/pædagoger kender ikke diagnosen. Derfor kan de tro, at barnet har en opmærksomhedsforstyrrelse, men barnet vil opføre sig normalt, hvis det er i et rum uden larm.
Børn med APD afviger ikke nødvendigvis fra deres kammerater, fordi de har lært at se, hvad de gør og kopiere dem, men de klarer sig ofte dårligt fagligt.

For et barn med APD kan det være en daglig kamp at lytte og være opmærksom, som det kræves i undervisningen. Barnet må tackle sine udfordringer og anvende kompenseringsteknikker for at skabe nogenlunde mening af de auditive beskeder. Disse teknikker kræver en masse ekstra energi, hvilket kan betyde at nogle børn med APD er på overarbejde og udtrættes, hvilket igen betyder yderligere bearbejdningsvanskeligheder og forringet udbytte af undervisningen.

Børn med APD kan risikere at blive udbrændt, fordi det er et for stort slid, når der stilles krav, som de ikke kan leve op til, eller de presses for hårdt i skolen eller hjemme.

Hvis APD er tydeligt, kan nogle børn stadig blive mere frustreret, hvilket kan føre til lavt selvværd, eller at de føler sig hjælpeløse og bliver bange for at fejle, hvilket kan gøre at barnet føler sig dum. Der kan komme overspringshandlinger, som at barnet er umotiveret, ikke starter på opgaver eller nægter at deltage, skal hyppigt på toilettet.

Børn med APD kan have hukommelsesproblemer i forhold til at huske forskellige hurtige lydinput. De kan have svært ved at holde styr på rækkefølgen af lydsammensætninger. De kan have besvær med at sammenkoble lyd med bogstaver, når bogstaverne skal skrives.

Behandling for lyddøvhed

Lydbehandling går ud på at arbejde med høreceller og nervebaner i hovedet. De kan være blokerede. Blokeringerne arbejders der med, så højre og venstre hjernehalvdel bedre kan arbejde sammen. Formålet med første besøg hos en lydterapeut er at lave en test, som kan afklare om lydbehandling vil kunne hjælpe. Der tages en høreprøve, som skal afdække om hørelsen er ens på begge ører og alle frekvenser kan høres. Manglende ”samhørelse” kan medføre en sen sproglig udvikling og give læse- og stavevanskeligheder. Dertil bruges specialkonstruerede stemmegafler/lydgafler. Der er tre froskellige typer, som anbringes en af gangen på kontaktpunkter på barnets krop og hoved. Barnet skal ved hver enkelt anbringelse af stemmegaflen fortælle, hvordan svingerne forplanter sig og forklare hvordan de høres og mærkes. Dette er for at finde ud af, hvordan hjernen registrerer lydens svingninger.

Selve behandlingen foregår i hjemmet, hvor barnet hver dag skal lytte til specielle lyde i ca. 5 minutter og derefter slappe af efter nøje anvisninger.

Lydbehandling er ingen mirakelkur og kan ikke erstatte undervisning, men skal gå hånd i hånd med undervisningen. Lydbehandling gør denne indlæring nemmere. Målet med lydterapi er at give bedre læsefærdigheder/ stavefærdigheder, som er vejen frem videre i livet.

Effekten af lydbehandling varierer fra person til person, men der er gode erfaringer med behandlingen. Man må forvente, at behandlingen tager 7-9 mdr. Der er opfølgende test ca. hver anden måned.

Diagnosticeringen er ensrettet uanset, hvor i landet, man henvender sig, for at få blive udredt for APD.

Hvordan hjælper vi børn med APD?

Det er vigtigt, at der iværksættes en sammenhængende indsats, hvor såvel forældre, dagtilbud/skole og professionelle samarbejder. Støjreduktion i klasseværelset er et nødvendigt tiltag, hvilket gavner alle og kan medføre øget læringsmuligheder for alle i klassen.

Relationerne mellem lærer/pædagog og barnet er vigtigt, da trivsel er afgørende for hvordan barnet klarer sig i skolen. Bowlby`s teori om tilknytning fører til at børn føler sig trygge, hvilket gør at de frit kan udforske læring og de har en mere positiv indstilling til skolen.

 

Har du spørgsmål til lydbehandling kan du finde oplysninger på www.lydbehandling.dk

Du er også velkommen til at kontakte
Else Maria Olesen
Forbrovej 2, Vilslev
6771 Gredstedbro
Mobil 20 40 79 27